Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД

Проект: “Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/006.

Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Регионално развитие 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за регионално развитие. http://www.bgregio.eu

Бенефициент: Община Разлог

Стойност на проекта: 4 596 064.69 лева

Съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 3 774 730.82 лева

Съфинансиране  от националния бюджет: 660 834. 85 лева

Принос на Община Разлог: 173 008.22 лева

Информация за състоянието на проекта: текущ;

Продължителност: 24 месеци

Рекламно-информационни материали:

Дипляна 

- Презентация заключителна конференция

- Презентация начална конференция

Актуални новини:

02.11.2013г. - Заключителна конференция по проект Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД”

31.10.2013г. - С 4 596 064 лева лечебното заведение в Разлог е ремонтирано, оборудвано и обзаведено

30.10.2013 г. - На 31 октомври 2013 година Община Разлог официално ще открие обекти изпълнени по два проекта с европейско финансиране.

26.10.2013г. - Официално откриван на ремонтирани и модерно оборудвани отделения в МБАЛ - Разлог

14.10.2013г. - Министър Терзиева заедно с кмета Герчев ще открият модернизираната за 4 596 064 лева болница в Разлог.

08.08.2013г. - Експерти от МРРБ проверят изпълнението на дейностите по проекта за модернизиране на МБАЛ - Разлог.

07.06.2013г. - Болницата в Разлог с нова апаратура и оборудване.

03.04.2013г. - Ремонтът на болницата стартира.

08.03.2013г. - Кметът Красимир Герчев официално връчи договори за 4 630 661 лева.

16.01.2013г. - Община Разлог изпълнява проекти за 5 млн. лева за модернизиране и постигане на енергийна ефективност на МБАЛ - Разлог.

22.12.2011г. - Инж. Красимир Герчев подписа пред Бойко Борисов договор за над 4, 4 млн. лева за МБАЛ - Разлог.

17.08.2011г. - Инж. Красимир Герчев, кмет на Община Разлог: Последно поколение медицинско оборудване и апаратура на стойност над 4,4 милиона лева влизат по проект на общината в болницата в Разлог

02.02.2011г. - Евро пари се вливат в общинската болница в Разлог, която става Болница за активно лечение с възможност да предлага услуги за долекуване.

Репортажи:

31.10.2013г. - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО" -  Официално откриване на модернизирани и ремонтирани отделения в МБАЛ - Разлог

31.10.2013г. - Репортаж, излъчен по ТВ "Дартс" -  Модернизирани и ремонтирани отделения в МБАЛ - Разлог

10.08.2013г. - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО" - Експерти проверят дейностите по проект за болницата в Разлог

15.07.2013г. - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО" - Нова апаратура в МБАЛ - Разлог

16.06.2013г. - Репортаж по проекта за модернизиране на МБАЛ - Разлог, излъчен по БНТ2.

10.04.2013г. - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО" - Започнаха ремонтните дейности в МБАЛ - Разлог.

08.03.2013г. - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО" - Официално връчване на договорите по проект за модернизиране на МБАЛ - Разлог.

21.01.2013г. - Репортаж, излъчен по БНТ2 - Ремонт на болницата в Разлог.

Обща цел на проекта:

Да разкрие нови възможности за развитие и подобряване на жизнената и работна среда в Община Разлог посредством осигуряване на високоефективни здравни услуги по диагностика, лечение и долекуване на населението на общината. 

Проектът е насочено към  подобряване на един от основните фактори, имащ определящо значение за бъдещото развитие на Oбщина Разлог и качеството на живот на нейните жители, а именно здравната инфраструктура. Преди реализирането на проекта общинското здравно заведение - „МБАЛ-Разлог“ ЕООД, разполагаше с остаряло и нискоефективно медицинско оборудване, което не можеше да гарантира навременна диагностика и в последствие качествено лечение на пациентите. 

Постигнати цели:

- Подобрена, обновeна и модернизирана здравната инфраструктура в Община Разлог, посредством закупуване, доставка и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за диагностика, лечение и долекуване в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД;

- Помещенията за инсталация на закупената по проекта апаратура и оборудване са приведени към изискванията на производителите, медицинските стандарти и действащата нормативна уредба посредством проектиране и осъществяване на строително-ремонтни дейности в сградата на „МБАЛ-Разлог“ ЕООД;

- Подобрена е енергийната ефктивност и е постигнат пряк екологичен ефект посредством внедряване на енергоспестяващи мерки в част от помещенията на „МБАЛ-Разлог“ ЕООД, обект на интервенция по проекта;

- Осигурено е социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение до подобрената здравна инфраструктура в Община Разлог, посредством  създадената достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;

- Създадени са условия за навременна диагностика, адекватно лечение и обособяване на модерно отеделение за долекуване и продължително лечение на територията на болницата, което ще подобри качеството на живот в Община Разлог и съседните общини - Банско, Белица и Якоруда, обслужвани от МБАЛ - Разлог.  

- Други;

Целеви групи:

 • Заболяло население от Община Разлог;
 • Заболяло население от обслужваните от „МБАЛ-Разлог“ ЕООД 3 общини- Якоруда, Белица и Банско;
 • Болни с придружаващи и остатъчни заболявания (хора над 65 годишна възраст, хора с хронични заболявания и др.), които се нуждаят от условия за долекуване и продължително лечение с терапевтична насоченост;
 • Ромското население в четирите общини, обслужвани от „МБАЛ-Разлог“ ЕООД, чиито показатели за смъртност са по-високи от на останалото население;
 • Заболели туристи и временно прибиваващи в района, обслужван от „МБАЛ–Разлог“ ЕООД;
 • Бизнеса в община Разлог и съседните общини, обслужвани от „МБАЛ–Разлог“ /във връзка с доброволния здравноосигурителен фонд и профилактични прегледи на персонала/;
 • Хората с увреждания, за които ще има осигурен достъпна среда в болницата, с обозначени безопасни маршрути и подходи;
 • Работещия персонал в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД.

Преки бенефициенти: 

 • Пациенти на „МБАЛ-Разло“ ЕООД - приблизително 21 500 /6894 - стационар и 14 623 - параклинични и функционални кабинети, души за 2010г.;
 • Пациенти, нуждаещи се от долекуване и продължителни грижи- застаряващо население, хора с хронични заболявания.
 • Персоналът на лечебното заведение
 • Семейства и близки – често проявяващите се остатъчни и придружаващи заболявания налагат ангажиране на семействата и близките на тези болни в грижите за тях. Негативният ефект от заболяването се изразява не само в затрудняване на нормалния начин на живот на пациента, но и в нарушаване на ритъма на работа и на живот на неговите близки. В резултат на това членовете на такива семейства често отсъстват от работа или въобще нямат възможност да работят, което допълнително натоварва семейния бюджет, икономиката на региона и страната. С реализацията на проекта тези негативни ефекти ще бъдат намалени чрез по-ефективното и бързо лечение, намаляване на инвалидизацията и смъртността.
 • Общество – въвеждането на съвременни методи за лечение е в унисон с Националната здравна стратегия за опазване и подобряване на здравето на нацията. Реализацията на проекта ще доведе до успехи в борбата с заболяванията, изразяващи се в намаляване на заболеваемостта, инвалидността и смъртността в региона и страната. Спасените човешки животи и възстановеното здраве ще имат пряк социален и икономически ефект и ще доведат облекчаване на тежестта върху бюджета.

Основни дейности: 

ДЕЙНОСТ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА.

Сформиран е екип за управление на проекта; сключени 5 бр. договори; изготвен план за действие;представена отчетна проектна документация, в съответствие с изискванията на Договарящия орган.

ДЕЙНОСТ 2: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ.

Проведени са 7 тръжни процедури; налични 7 комплекта пълна тръжна документация по проведените поръчки за избор на изпълнители по реда на ЗОП и НВМОП;

ДЕЙНОСТ 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ.

 • Приведени помещения за инсталация на новата медицинска апаратура към изискванията на производителите, медицинските стандарти и действащата нормативна уредба.
 • Ремонт на помещения за долекуване във връзка с преструктуриране на болницата с възможност да предлага услуги за долекуване и продължително лечение.
 • Внедрени мерки за енергийна ефективност в сградите на болницата.
 • Въведени мерки за подобряване достъпа на хора с изграждане на подход за хора с увреждания към сградите на болницата. 

Строително-монтажни дейности са осъществени в рамките на основното тяло-стационар и самостоятелната сграда на хемодиализата. МБАЛ - Разлог се състои от няколко корпуса: А: основно тяло - пететажна сграда с приземен етаж и инсталационен сутерен, Б: двуетажна пристройка към основното тяло – поликлиника, В: едноетажна пристройка - котелно, Г: двуетажна самостоятелна сграда - администрация, Д: едноетажна самостоятелна сграда - отделение по хемодиализа.

ДЕЙНОСТ 4: ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ.

Окончателен доклад за упражнения надзор; Констативен акт; Актуализирани технически паспорти на сградите; Издадено разрешително за ползване и експлоатация на обектите на интервенция и съответното оборудване;

ДЕЙНОСТ 5: ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ.

За да се гарантира точното изпълнение на проекта, съблюдаване на архитектурните, технологични и строителни правила и норми, както и подготовка на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация, фирмата-проектант на обекта извърши авторски надзор. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект са вписвани в заповедната книга и са задължителни за изпълнение от останалите участници в строителството.

ДЕЙНОСТ 6: ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНО И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

Извършена е доставка и монтаж на медицинско оборудване, изцяло съобразено и в съответствие с представената техническа спецификация. Закупена и инсталирана е както медицинска апартура, която замени остарялото и нискоефективно оборудване в болничните отделения, така и на напълно нови за болницата апарати, които не са използвани до преди това: 

 • Апарати за хемодиализа -  7 бр.
 • Апарат за обратна осмоза на водата - 1 бр.
 • ЕКГ – апарати- 9 бр.
 • Пациентни монитори -  25 бр.
 • Дефибрилатори - 10 бр.
 • Спирометър – 3 бр.
 • Електромиограф (ЕЕМГ)- 1бр.
 • ЕЕГ апарат 24 канален - 1  бр.      
 • Дуплекс скениране  - транскраниален и периферни съдове-  1  бр.
 • Автоматичен биохимичен анализатор -1  бр.
 • Коагулометър автоматичен   -  1  бр.
 • Кръвно –газов анализатор  - 1  бр
 • Автоматичен хематологичен брояч  -  1  бр.
 • Центрофуга   -  2 бр.
 • Микроскоп   -  2 бр.
 • Йонселективен анализатор  -  1 бр.
 • Портативен апарат за изкуствена вентилация (пресносим респиратор) -  1 бр.
 • Апарат за изкуствена вентилация (стационарен респиратор) -  1 бр. 
 • Кувьози -2 бр.
 • Кардио токограф с възможност за близнаци   -   2 бр.
 • Видеоколпоскоп -1 бр.
 • Хистероскоп -  1 бр.                                                                                                                                                                    
 • Бягаща пътека / треднил/  -  1 бр.
 • Холтери за ЕКГ -  4 бр.
 • Холтери за кръвно налягане    -  4 бр.
 • Стеризалиационна машина – комплексно оборудване -  1 бр.
 • Стерилизатори-сухи    -   1+2 бр.
 • Рентгенов апарат със „С „  рамо с два монитора  -  1 бр.
 • Компютър  томограф  -  спирален  16 /шеснаисет/ слайсов – 1 бр.
 • Комбиниран дигитален рентгенов апарат  -  1 бр.
 • Ехограф с трансдюсери за коремни органи, повърхностни структори и доплер – 1 бр.
 • Возим рентгенов апарат „КУГЕЛ”      - 1 бр.
 • Болнични легла    9  бр.
 • Апарат за наркоза – 2 бр.
 • Ултразвуков инхалатор – 2бр.

Закупената нова медицинска апаратура и оборудване допринеся основно за увеличаване качеството на лечебно-диагностичния процес, както и за създаване на собствен капацитет за осъществяване на допълнителни медицински услуги, което ще направи болницата по привлекателна за пациентите от района, част от които търсят медицинска помощ в областната и други болници. Това ще доведе до увеличаване броя на преминалите болни в стационара и обслужените пациенти в медико-диагностичните лаборатории.

ДЕЙНОСТ 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА.

Изготвен и представен на Възложителя одитен доклад.

ДЕЙНОСТ 8: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА.

С оглед повишаване на информираността на обществото за осигуреното финансиране от страна на ЕС, по проекта са изпълнени дейности за осигуряване на публичност, които са извършени от подписването на договора между община Разлог и Договарящия орган до окончателното изпълнение на проекта и след това, с цел осигуряване на неговата устойчивост. 

Информация за контакт с ръководителя на проекта:

 инж. Красимир Герчев - Кмет на Община Разлог

 адрес: гр.Разлог, област Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 1

 тел. 0747 80095, факс 0747 80081, ел.поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.