EPTA

 epta=    INTERREG IVC      EU-en 

Проект: Европейски модел за обществен транспортен орган

Акроним: EPTA

Продължителност: януари 2012 - юни 2014

 

Brussels (BE) – May 2014

The Final Conference was held in Brussels (BE) on 28th May 2014.

During the event, the participants viewed presentations on the following topics:

Project Overview – Mrs. Dora Ramazzotti, SRM (IT)

EU Interregional Cooperation, State of play and perspectives – Mrs. Verena Priem, Project Officer - Joint Technical Secretariat

The EPTA Public Transport Authority (PTA) Model for smaller and medium sized cities - Mr. Steve Wright,University of Aberdeen (UK)

Bologna, Design and control of a Public transportation service contract – Mr. Tommaso Bonino – SRM Reti e Mobilit? (IT)

How EPTA helped Thessaloniki to organise its PT? Tendering and awarding the bus transport services in Thessaloniki – Mrs. Dimitra Komnianou, ThEPTA (EL)

How has EPTA helped the Brasov City Region to organise their public transport? – Mr. Catalin Frangulea Pastor, Metropolitan Agency of Brasov (RO)

Practices into actionand key findings fromcross-site evaluation – Mr. Carlos Sousa, Almada City Council (PT)

Organising Public transport Authorities and mobility agencies – Mrs. St?phanie Priou, UITP

Funding a strong urban Transport Authority – Mr. Ruud van der Ploeg, EMTA secretary-general

Interreg Capitalisation – Mr. Robert Stussi, Sustainable Transport Capitalisation Team

Презентации от проведено събитие в Разлог:

На 29.10.2013 г. (вторник), от 09.00 ч. до 13:10 часа в Разлог се проведе семинар на тема: „Управление на договор за услуги: политики в действие” по проект EPTA. Всички представени презентации са достъпни тук.

На 30.10.2013г. (сряда), от 09.00 ч. до 13:00 часа в Разлог се проведе обучителен курс на тема: „Добри практики за управление на договор за услуги” по проект EPTA. Всички представени презентации може да видите тук. 

Новини:

03.11.2013г. - Разлог посрещна партньорите си по международен проект EPTA

Покана за международен семинар и обучение в Разлог

24.10.2013г. -  Международен семинар и обучение в Разлог

19.06.2013 г. - Община Разлог работи за постигане на еко- и енергийна ефективност чрез увеличаване устойчивостта на транспорта

10.05.2013 г. - Община Разлог работи по международния проект EPTA

Екипът на ЕРТА: Консорциумът се състои от 11 партньори (Обществени транспортни власти, Местни власти, Градска мрежа и Университет с международно призната експертност в сферата на публичния транспорт) от 9 региона на ЕС и от Норвегия.  

 • Координатор: Асоциация по мобилност и транспорт, Болоня (Италия)
 • Регион Емилия – Романя (Италия),
 • Общински съвет Алмада (Португалия)
 • Общински съвет Рогаланд (Норвегия),
 • Община Разлог (България),
 • Брашов (Румъния)
 • Обществено транспортна власт Солун (Гърция),
 • ALOT (Италия)
 • Прага-Сухдол (Чехия),
 • Университет Абърдиийн (Великобритания)
 • Полис (Белгия)

Уеб сайта на проекта:  www.eptaproject.eu

В резюме за EPTA: 

В рамките на ЕС, местните власти се организират, за да отговорят по-добре на новата регулаторна рамка, в която да действа обществения транспорт. Проектът EPTA цели изучаване на местния институционален контекст, с акцент върху обществените транспортни власти или публични транспортни агенции на изпълнителната власт. ЕС установява стратегически цели с оглед постигане на по-устойчива транспортна система. Сложността да се  задоволят нуждите от мобилност на всички европейски граждани, изисква по-ясна визия и по-ефективен и координиран подход на управление.

Важно е политиците и местните власти да координират компетенциите между различните заинтересовани страни на различни нива в рамките на ясна и подходяща политическа рамка. За да се повиши устойчивост на транспорта, с конкретни действия в обществения транспорт, различни подходи вече бяха приети, сред които създаването на специализирани органи. Ефикасно, ефективно и високо качество на институционалната структура е от ключово значение за  предоставяне на услугата Обществен транспорт. Обществените транспортни власти са част от решението.

Проектът EPTA ще определи и анализира институционалната среда, в която са разположени  7-те ключови дейности, свързани с държавното управление на транспортния сектор: регулиране, планиране, провеждане на търгове по възлагане на поръчката, интеграция, насърчаване, управление и контрол.

7 ключови функции за обществени транспортни власти.

Създаването на  Обществен транспортен орган, за да се увеличи устойчивостта на транспортната политика, изисква сближаване на дейности, за да може да се оптимизира системата и да се създадат взаимодействия.

 1. Регулиране - да се извършва в тясно сътрудничество с местните власти, за да могат да се изпълнят насоките, дадени от политиците
 2. Планиране, което има дълбоко въздействие върху транспортните услуги и е силно обвързана и се влияе от други процеси за планиране, като икономическо, социално и градско планиране;
 3. Процедурите за възлагане на поръчки са от решаващо значение. Един опитен орган за обществен транспорт може да установи критерии и основанията за ползотворно сътрудничество с операторите, базирани върху качеството, ефективността и ефикасността;
 4. Интеграцията е стратегически въпрос, при който оптималната комбинация от интер-и ко-модална политика води до по-устойчив транспорт;
 5. Насърчаване на използването на обществен транспорт е ключов инструмент за повишаване на информираността и насърчаване на смяна от индивидуален към колективен и  по-ефикасен и устойчив начин на транспорт;
 6. Управление на договори за транспортни услуги, изисква опит и гъвкавост: още от първия ден на влизане в сила на договор ,транспортните власти започват да се сдобиват с опит за подобряване на следващата процедура за възлагане на обществена поръчка;
 7. Контрол и мониторинг е деликатен проблем за Публичните транспортни власти. Разходите по тези дейности трябва да са разумни, а добавената стойност за крайния потребител трябва да се подобри.

Мисията на ЕРТА:

Да увеличи устойчивостта на обществения транспорт с акцент върху екологията, енергетиката и икономическите аспекти. EPTA ще идентифицира модел за обществени транспортни власти като  инструменти за управление. Като стратегия, използването на три опорни стълба: качество, ефективност и ефикасност, които  ще се прилагат към 7-те ключови дейности, свързани с държавното управление на транспортния сектор: регулиране, планиране, тръжни процедури и възлагане на поръчки, интегриране, насърчаване, управление, мониторинг.

Ключовата концепция е, че тези 7 дейности биха могли да бъдат концентрирани в един орган, който е в състояние да помогне на политиците и да включи съответните заинтересовани страни. Добри практики от цяла Европа ще бъдат идентифицирани, събирани и превърнати в политики за регионално развитие, за да създаде, като краен резултат, прехвърляем и  адаптивен модел, който да бъде приет за успешно изпълнение или ре-организация на Обществените транспортни власти.

Подходът на ЕРТА:

Насочен към успешен трансфер на знания и добри практики, свързани с обществени транспортни власти, ефективно изграждане на капацитет и положително въздействие върху местните политики,  EPTA обхваща 7 дейности:

Дейност 1: Идентифициране и анализ на добри практики засягащи седемтe ключови функции на  Обществените транспортни власти 

Дейност 2: Предпроектни проучвания за оценка и симулация на изпълнението на концепцията за Обществените транспортни власти в партньорските градове и региони

Дейност 3: Съвместна оценка на предпроектните проучвания, за да се оцени въздействието  от проучванията на местно ниво

Дейност 4: Разработване на план за изпълнение, описващ местното влияние на резултатите от ЕРТА и подобрението на дейността на Обществените транспортни власти

Дейност 5: Разработване на политически инструментариум, в частност насоки за Обществените транспортни власти становището на ЕРТА

Дейност 6: Организиране на обучителни курсове, тематични работни срещи и обмен на служители с цел повишаване на знанието и подпомагане при приемането на добри практики по отношение на Обществените транспортни власти

Дейност 7: Комуникация и разпространение на резултатите

 

Документи:

- Application Form 

- Leaflet BG

  epta=  INTERREG IVC     EU-en  

Title of the project: European Model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability

Acronym: EPTA

Type of intervention: Regional Initiative Project

Duration: january 2012 - june 2014

EPTA team: The consortium is made of 11 partners (PTAs, Regions, Local Governments, a city network and a university with internationally acknowledged key expertise in public transport) from 9 EU Regions and 1 from Norway.

 SRM Bologna (IT), Coordinator

 Regione Emilia-Romagna (IT), Almada

 City Council (PT),

 Rogaland County Council (NO), Razlog (BG), Brasov (RO),

 Thessaloniki Public Transport Authority (EL), ALOT (IT) and

 Praha-Suchdol (CZ), Regions and Local Governments

 The University of Aberdeen (UK) and Polis (BE)

Project Summary:

Across the EU, local authorities are organising themselves to better answer to the new regulatory framework in which to operate public transport. The EPTA project has been designed to study the local institutional context, focusing on Public Transport Authorities or Public Transport executive agencies.

The EU has established policy goals to achieve a more sustainable transport system. The complexity of meeting the mobility needs of all its citizens requires a clearer vision and an effective and coordinated governance approach.

It is important for policy makers and local governments to coordinate competences among different stakeholders at different levels within a clear and proper policy framework. In order to increase transport sustainability, with specific actions on public transport, different approaches were already adopted, among which the establishment of dedicated authorities.

An efficient, effective and high quality institutional structure is of key-importance for Public Transport service delivery. PTAs are part of the solution.

The EPTA project will define and analyse institutional settings in which the 7 key activities related to public transport sector governance are deployed: regulation, planning, tendering and contract awarding, integration, promotion, management and control. 

 

7 KEY FUNCTIONS FOR PUBLIC TRANSPORT AUTHORITIES

The establishment of a PTA to increase the sustainability of the transport requires a convergence of activities to make it able to optimise the system and to create synergies. 

 1. Regulation to be performed in close cooperation with the Local Government to allow the fulfilment of guidelines given by policy-makers;
 2. Planning which has a deep impact on transport services and is strongly linked to and influenced by other planning processes such as economic, social and urban planning;
 3. Tendering and Awarding procedures are crucial. A skilled PTA can establish criteria and grounds for fruitful cooperation with operators based on quality, effectiveness and efficiency;
 4. Integration is a strategic issue where an optimal mix of inter- and co-modal policies leads to more sustainable transport;
 5. Promotion of public transportis a key tool to increase awareness and fostershift from individual to collective, more efficient and sustainable modes of transport;
 6. Management of transport service contracts requires experience and flexibility: only from the first day of entry into force of a contract onwards, a PTA starts acquiring experience to improve the next tender procedure;
 7. Control and Monitoring is a delicate issue for a PTA. The cost of these activities should be reasonable, and added value to end users should be

The mission of EPTA is:

To increase public transport sustainability focusing on environmental, energy and economic aspects. EPTA will identify a model for Public Transport Authorities as powerful tools for governance. As a strategy, the use of three leverages: Quality, Efficiency and Efficacy will be applied to the 7 key activities related to public transport sector governance: Regulate, Plan, Tender/Award, Integrate, Promote, Manage, Control.

The key concept is that these 7 activities could be concentrated in a single body able to support policy makers and involve relevant stakeholders. Good practices across Europe will be identified, collected and transferred into regional development policies, to produce, as final result, a transferable and customizable MODEL to be adopted for the successful implementation or re-organization of a PTA. 

EPTA APPROACH

Aimed at a successful transfer of knowledge and good practices related to Public Transport Authorities (PTAs), efficient capacity building and positive impact on local policies, EPTA will engage in 7 activities:

Activity 1: Identification and analysis of good practices concerning the Public Transport Authorities 7 key functions (EPTA Model)

Activity 2: Feasibility studies to  evaluate and simulate the implementation of the PTA concept in the partner regions and cities

Activity 3: Cross-evaluation of the feasibility studies, to assess impacts of the studies for each site, and at cross-site level

Activity 4: Development of implementation plans describing local take-up of EPTA results and enhanced PTA activity

Activity 5: Development of policy tools, namely PTA guidelines and the EPTA position paper

Activity 6: Organisation of training courses, thematic workshops and staff exchanges specifically devoted to increase the knowledge and support the adoption of good practices in the perspective of PTAs establishment across Europe. These events will be open to the public.

Activity 7: Communication and dissemination of results.

EPTA ONLINE

Project website: www.eptaproject.eu

Медия

http://eptaproject.eu/
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.