Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни ...

  • Проект: "Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог”
  • Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”, Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011119-C001 от 26.02.2011 г. 
  • Стойност на проекта: 8 200 667,09 лева. Европейското съфинансиране, чрез Кохезионния фонд -  80%, национално съфинансиране 20 %.

Интернет страница на ОПОСhttp://ope.moew.government.bg/

  • Бенефициент: Община Разлог
  • Партньори: „Водоснабдяване и канализция“ ЕООД град Благоевград и ВиК – клон Разлог.
  • Информация за състоянието на проекта: текущ;
  • Срок: I етап (Техническа помощ) - "Подготовка на инвестиционни проекти в работна фаза"  - до 26.12.2012г., съобразен с времевия график за изпълнение на проекта.
  • Срок: II етап (Инвестиционен) - "Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води" - до 26.12.2014г., съобразен с времевия график за изпълнение на проекта.

Актуални новини: 

- Презентация от заключителна конференция по първия етап на проект, проведена на 30.04.2013г.

- Покана за заключителна конференция по първия етап на проекта

Министър Нона Караджова и кметът Красимир Герчев подписаха договор за модернизиране на ВиК мрежата. Прочети тук: http://razlog.bg/index.php/новини/item/1828 

Бойко Борисов: Разлог е сред приоритетните градове за правителството. Прочети повече тук: http://razlog.bg/index.php/новини/item/985 

Министър-председателят Бойко Борисов, министърa на околната среда и водите Нона Караджова, зам. - министърa на околната среда и водите Ивелина Василева идват в Разлог за подписването на договор за 8 200 667 лева. Прочети повече тук: http://razlog.bg/index.php/новини/item/984

Цел на проекта:  Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в гр.Разлог и привеждането й в съответствие със законодателството на ЕС за устойчива околната среда, реализирането на която ще допринесе за повишаване качеството на живот на населението, привличане на нови инвестиции, създаване на условия за растеж на икономиката и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност на Община Разлог.

Основни дейности и етапи на изпълнение на проекта: Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011119-C001, сключен на 26.02.2011 г. Изпълнението е договорено за два етапа – подготвителен и инвестиционен, като за всеки етап се подписва Споразумение за финансиране. През първият етап на проекта, който е на договорена стойност 385 167 лева  се възлага чрез обществена поръчка и се изпълнява подготовката на прединвестиционни проучвания, изработването на идейни и работни проекти за цялостния воден цикъл на град Разлог. Съпътстващи дейности са одит и  информация и публичност на проекта. През втория етап на проекта ( на договорена стойност 7 815 500,09 лв.) ще се реконструират клонове от ВиК мрежата на град Разлог.  Съпътстващи дейности са строителен и авторски надзор, одит, информация и публичност.

Очаквани резултати: Планираните индикативни инвестиционни дейности във водния сектор ще повишат степента на опазване на околната среда, ще подобрят градската среда, ще доведат до по-ефективно използване на водния ресурс. Мерките ще дадат възможност за изпълнение на изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Събирането на отпадъчни води ще се подобри като се включат зони, които все още не са свързани със системата на общинската канализация.

Основните индикативни обекти предвидени да се изградят по проект „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфрасруктура  за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог”, включват:

Канализационна мрежа

- Реконструкция на около 4300 м амортизирана канализационна мрежа в гр. Разлог, включително и сградни канализационни отклонения около водосборните басейни на реките минаващи през града, където инфилтрацията е най – висока. Предвижа се също така и подмяна на канализационни колектори с по- голям диаметър, така че да се преустанови преливане през преливниците на отпадъчни води в сухо време.

- Изграждане на дъждовна канализационна мрежа с дължина около 3800м, при доказана техническа и икономическа целесъобразност.

- Разширение на съществуващата инфраструктура с дължина около 1000 м, включително и сградни канализационни отклонения, чрез изграждане на канализационна мрежа в новите квартали на гр.Разлог, с цел присъединяване на нови жители към канализационната система на агломерацията и осигуряване на достатъчно водно количество и товар на замърсяването за нормалната експлоатация на пречиствателната станция.

Водоснабдителна система:

 - Подмяна на част от амортизираната и остаряла вътрешна водопроводна мрежа, възлизаща на около 4300 м и разширяването й с нови около 1000 м, включително подмяна на сградни водопроводни отклонения.  Реконструкцията и изграждането ще се изпълнява в участъците, където ще се подменя и изгражда канализационната мрежа, при доказана техническа и икономическа целесъобразност.

Териториалният обхват на проекта включва:

1. Реконструкция на канализационни  и  водопроводни клонове и изграждане на дъждовни колектори, при доказана техническа и икономическа ефективност в участъци на водосбор на речните корита.

Индикативно в проекта са включени за реконструкция ВиК мрежа в следните квартали:

• Водосбор на р. „Язо” – засягаща квартали 87, 871, 89, 90, 91, 92, 117, 116, 118, 119, 120, 121, 96, 107, 104, 103 и 100 по действащия Регулационен план на гр. Разлог.

• Водосбор на р. „Бяла река” – засягаща квартали 94, 79, 88, 43, 42, 70, 69, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 152 и 101 по действащия Регулационен план на гр. Разлог.

2. Изграждане на нови канализационни и водопроводни клонове е предвидено в новия жилищен квартал „Средорек”, включващ квартали 148, 149, 56, 53, 52, 51, 57, 3 и 4 по действащия Регулационен план на гр. Разлог.

Инвестиционното решение за изграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни клонове, ще бъде взето на база на препоръките на проектантския екип в рамките на договореното финансиране по ОП „Околна среда“

Информация за контакти с ръководителя на проекта:

Иван Гюров – Зам. - кмет по икономически и правни въпроси на Община Разлог

Община Разлог

адрес: гр.Разлог, област Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 1, стая 105

тел. 0747 80095, факс 0747 80081, ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.