Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог

  • Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C003
  • Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”
  • Стойност на проекта: 12 899 164,92  лева. 12 237 299,93 лева, или  95 % от допустимите разходи по проекта са съфинансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. От тях 10 401 704,94 лева (85 %) са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 1 223 729,99 лева (10 %) е националното съфинансиране. 661 864,99 лева, т.е. 5 % от стойността на проекта са съфинансирани от бюджетите на общините партньори.
  • Водеща организация: Община Разлог
  • Партньори: Общините Банско, Белица и Якоруда.
  • Информация за състоянието на проекта: текущ;
  • Срок: 2015 година

Интернет страница на ОПОС: http://ope.moew.government.bg/

Важна кореспонденция:

09.10.2013 г. - Писмо от кметовете на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда до Министъра на околната серда и водите 

04.06.2013 г. - Писмо от МОСВ за временно спиране на строителството

Новини: 

02.12.2014г.Иван Гюров, зам.- кмет на Община Разлог: Намираме се в критична точка и неяснота относно бъдещето на регионалното депо край село Баня

23.07.2014 г. - Съдебни дела и жалби спират строителството на модерно регионално депо

15.05.2014 г. - Покана за провеждане на информационни срещи

03.01.2014г. - Съдбата на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог. Интервю с ръководителя на проекта.

11.10.2013г.  - Kметовете на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда търсят съдействие от Министъра на околната среда и водите

23.08.2013 г. - Община Разлог очаква становище от МОСВ за бъдещето на проекта

29.05.2013г. - Новото регионално депо ще пази околната среда

30.04.2013г. - Презентация от проведена конференция за запознаване с проект на Община Разлог „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог”

25.04.2013г. Покана за конференция за запознаване с проект на Община Разлог „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог”

25.04.2013 - Изграждането на регионална система за управление на отпадъци в регион Разлог е по график.

14.01.2013г. Успешно приключват първите обществени поръчки по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог”. За в бъдеще Община Разлог ще пести от екотакси за депониране на отпадъците.

05.11.2012г. Община Разлог участва в семинар на тема „Управление на отпадъците”

12.07.2012г. Министър Нона Караджова подписа договор за изграждане на регионална система  за управление на отпадъци в регион Разлог. 

13.01.2012г. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова пристигна в Разлог, за да спаси проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

09.06.2011г. - Пресконференция във връзка с проекта за регионално депо – Разлог

17.05.2011г. - Отворено писмо до жителите на Община Разлог - във връзка с проект Регионално депо

Репортажи:

01.08.2013 - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО"

30.05.2013г. - Репортаж, излъчен по ТВ "Дартс"

05.11.2012г. - Филм, изработен по ОПОС

  • Основни дейности и цели: 

Основна цел: Да се създаде устойчива система за обезвреждане на отпадъци в регион Разлог.

Конкретни цели:

A) Да се гарантира екологично устойчиво депониране в региона;

Б) Да се осигури възможност за алтернативно третиране на отпадъците на регионалното депо

В) Да се подобрят  показателите на компонентите на околната среда

Г) Да се изгради социално поносимо за населението регионално съоръжение за обезвреждане на битови отпадъци с достатъчен капацитет за нуждите на региона

От възможните варианти за оползотворяване е прието  развитие на компостирането, поради наличието на повече от 1000 тона/годишно зелени отпадъци. Затова на територията на депото се предвижда площадка за уиндроу компостиране на събраните от тези общини зелени отпадъци. Крайният продукт компост от компостираните на депото растителни отпадъци ще се използва за заместител на хумуса при бъдещата рекултивация на клетките на депото, както и при рекултивацията на площите от закритите минно-добивни предприятия в област Благоевград.

Регионалната система за управление на отпадъците се състои от следните съоръжения:

1 - регионално депо за обезвреждане на отпадъците;

2 - инсталация за компостиране на отделно събраните зелени отпадъци.

С цел да се избегнат прекомерни разходи за населението това е обхвата на регионалния инвестиционен проект, който е одобрен за финансиране. Основният критерий за избора на конкретните инсталации е икономическата достъпност за населението за поддържане на устойчивата им експлоатация.

Предвижда се депото да се изгради на етапи с цел реализиране на поетапно ивестиране. Площта е разделена на 4 клетки за битови и една клетка за земни маси за запръстяване. В първи етап се изгражда една клетка за депониране на битови отпадъци, клетка за земни маси за запръстяване, приемната зона, площадка за компостиране, ПСОВ и необходимите съоръжения към нея. Всеки следващ етап представлява изграждането на една нова клетка и необходимите връзки с вече готовите съоръжения на депото за нормалната й работа.

Етапи на проекта:

Проектът включва: изготвяне на работен проект за целия обект на депо Разлог и извършване на строителството за първи етап от функциониране на регионалното депо, упражняване на строителен надзор на строителството,доставка на оборудване за първи етап от функциониране на регионалното депотехническа помощ към звеното за управление на проекта, публичност и одит,възложени с договори, в съответствие с изискванията на националното законодателство и структурните фондове на ЕС. 

Проектът представлява следващ етап, като предишният, финансиран по ОПОС е включвал изготвяне на:

Прединвестиционно проучване: идеен проект за регионалното депо, тръжна документация за възлагане на инженеринг и доставка на оборудване за регионално депо, тръжна документация за възлагане на строителен надзор, анализ разходи и ползи, доклад за ОВОС, доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект на фаза идеен проект.

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.