Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2016/2017г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции, свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проекти, както следва:

1. Обособена позиция №1: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница";

2. Обособена позиция №2: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог"

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Разлог“

„Изпълнение на Инженеринг за обект Блок, находящ се в ж.к. Изток, бл. 1,2,3,4, вх .А, Б, бл.5 вх.А, Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог“

„Изпълнение на довършителни дейности от етап 1 по изграждане на обект Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда”

Ремонт на сградата на Детска градина „Детелина”, гр. Разлог

Страница 17 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.