Понеделник, 19 Юни 2017

Открита процедура 00914-2017-0011

„Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции“

„Изграждане и ремонт на улици в Община Разлог”

„Ремонт на сградата на ОУ „Братя Миладинови“ – с. Елешница, Община Разлог”

Четвъртък, 09 Март 2017

Публично състезание 00914-2017-0010

„Доставка на техника, оборудване и обзавеждане за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог, по четири обособени позиции“

Четвъртък, 09 Март 2017

Публично състезание 00914-2017-0009

„Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (одит) по проект BG16RFOP001-3.002-0025-C01“

„Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-3.002-0025-C01 в две обособени позиции"

Страница 13 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.