Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Илинден“ № 10“-61813.147.1“

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 1, бл. №1“-61813.246.1“

Понеделник, 18 Септември 2017

Открита процедура 00914-2017-0014

„СМР на обект „Помпена станция с черпателен резервоар“ в УПИ ХХХIII, кв. 48 и „Довеждащ тръбопровод за минерална вода от сондаж 1хГ в УПИ III, кв. 49 до Сондаж 2 в УПИ XXXIII, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог“

Сряда, 13 Септември 2017

Публично състезание 00914-2017-0013

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2017/2018 г. по осем обособени позиции”

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог”

Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от една година.

Страница 12 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.