Четвъртък, 24 Май 2018

Открита процедура 00914-2018-0007

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Разлог по седем обособени позиции.

"Ремонт на сградата на Кметство с. Баня, Община Разлог"

 

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо - Разлог" за срок от две години.

СМР на обект „Помпена станция с черпателен резервоар“ в УПИ ХХХIII, кв. 48 и „Довеждащ тръбопровод за минерална вода от сондаж 1хГ в УПИ III, кв. 49 до Сондаж 2 в УПИ XXXIII, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог”

Четвъртък, 29 Март 2018

Публично състезание 00914-2018-0004

"Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по две обособени позиции":Обособена позиция №1: „Изкърпване на улици в Община Разлог“; Обособена позиция №2: „Ремонт на общинска пътна мрежа“.

Страница 9 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.