Събота, 20 Октомври 2018

Открита процедура 00914-2018-0016

Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог

Понеделник, 08 Октомври 2018

Публично състезание 00914-2018-0015

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г. по осем обособени позиции.”

Във връзка с инвестиционния интерес на община Разлог за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, бюджетна линия BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” с проектно предложение “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ – гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог”, е необходимо общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог”

Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона.

Доставка на горива(Дизелово гориво и Автомобилен бензин А95Н) за МПС на Община Разлог за срок от две години.

Страница 7 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.