Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ в две обособени позиции.

Понеделник, 10 Юни 2019

Открита процедура 00914-2019-0006

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог.

Понеделник, 10 Юни 2019

Открита процедура 00914-2019-0005

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ по две обособени позиции.

Сряда, 20 Февруари 2019

Публично състезание 00914-2019-0004

   Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции.

 

 

Вторник, 19 Февруари 2019

Публично състезание 00914-2019-0003

Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по три обособени позиции.

Понеделник, 18 Февруари 2019

Открита процедура 00914-2019-0002

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Разлог.

Страница 5 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.