Понеделник, 19 Август 2019

Открита процедура 00914-2019-0011

Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог”.

Понеделник, 15 Юли 2019

Открита процедура 00914-2019-0010

Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ в две обособени позиции.

„Инженеринг – проектиране и СМР за изграждане на газификация на обекти на територията на Община Разлог по две обособени позиции“.

Понеделник, 24 Юни 2019

Открита процедура 00914-2019-0009

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Разлог.

Ремонт на ЦДГ „Снежанка” - село Баня, Община Разлог.

Понеделник, 10 Юни 2019

Пряко договаряне 00914-2019-0008

Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект "Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог".

Страница 4 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.