Понеделник, 10 Февруари 2020

Открита процедура 00914-2020-0002

Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и реконструкция и изграждане на част от ВиК мрежата на село Баня, Община Разлог

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо - Разлог" за срок от две години.

Понеделник, 07 Октомври 2019

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация - Община Разлог.

Понеделник, 07 Октомври 2019

Открита процедура 00914-2019-0013

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на Община Разлог за четири експлоатационни сезона по девет обособени позиции.

Община Разлог има инвестиционния интерес за кандидатстване за финансиране по Процедура за подбор на проектни предложения BG 06RDNP001-19.268 МИГ-РАЗЛОГ, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-РАЗЛОГ, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 Г. и набира оферти за определяне на прогнозна стойност за изпълнение на СМР за следните обекти:

-Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 61813.759.174, кв.100, гр.Разлог, общ. Разлог.

-Изграждане на „Спортно игрище за мини футбол в гр. Разлог, УПИ XLIII, кв.14, ПИ61813.752.324 по РП и КК на гр. Разлог, общ. Разлог"

-Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 02960.501.372, кв.1 с.Бачево, общ. Разлог.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми.

Страница 3 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.