Понеделник, 27 Април 2020

Открита процедура 00914-2020-0008

Написана от

Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Разлог

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 27.04.2020г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Разлог
  • Описание: Предмет на настоящата поръчка са пътно строителни работи, свързани с отстраняване на повреди по пътното платно и тротоарите на улиците и пътищата на територията на Община Разлог. Видовете СМР са съгласно Техническата спецификация /Приложение № 6/. Конкретните количества СМР ще бъдат определени допълнително в зависимост от предложените единични цени от участника, избран за изпълнител и максимално разполагаемия финансов ресурс на възложителя.
  • Краен срок за получаване на оферти: 29.05.2020г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.