Понеделник, 06 Април 2020 15:21

Открита процедура 00914-2020-0007

Написана от 

Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с.Елешница, община Разлог

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Обшина Разлог
  • Получен на: 06.04.2020г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с.Елешница, община Разлог
  • Описание: Всички дейности, включени за изпълнение в поръчката са описани в Техническата спецификация и проекта, приложение към документацията на поръчката. СМР са описани по вид, мярка и количество.
  • Краен срок за получаване на оферти: 26.05.2020г. 17:30ч.