Четвъртък, 19 Март 2020 13:56

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от 

Повишаване на енергийната ефективност на сграда на социалната инфраструктура в гр.Разлог

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 19.03.2020г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на социалната инфраструктура в гр.Разлог"
  • Описание: Строителството ще се изпълнява съгласно одобрен обект на Община Разлог по проект „Красива България”. Обемът на поръчката е съгласно приложена количествена сметка. Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран – 3 (три) месеца и същата трябва да се изпълни в рамките на календарната година.
  • Краен срок за получаване на оферти: 03.04.2020г. 17:30ч.