Понеделник, 16 Март 2020

Открита процедура 00914-2020-0006

Написана от

Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Аварийна подмяна на захранващ водопровод на село Годлево, община Разлог

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 16.03.2020г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Аварийна подмяна на захранващ водопровод на село Годлево, община Разлог
  • Описание: Дейности предмет на поръчката: 1.1. Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Работен проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и техническата спецификация; 1.2. Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Работен проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство. 1.3. Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Работен проект", ведно с количествените и количествено – стойностните сметки към него, издаденото разрешение за строеж, предписанията и заповедите в Заповедната книга и Техническите спецификации. Изпълнението на СМР включва следното: а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. (1) и (3) от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка; б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им; в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения; д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство; е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора; з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа; и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър; к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа; л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.
  • Краен срок за получаване на оферти: 28.05.2020г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.