Понеделник, 24 Февруари 2020

Открита процедура 00914-2020-0004

Написана от

Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог"

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 24.02.2020 г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог”.
  • Описание: Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, които да извърши доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог”. Булдозерът е основна машина за експлоатацията на депото за неопасни битови отпадъци. Предназначението е да извършва обработка на земни маси и на ежедневно натрупващите се пластове от депонирани отпадъци. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията на поръчката.
  • Краен срок за получаване на оферти: 27.03.2020г., 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.