Понеделник, 10 Февруари 2020 14:54

Открита процедура 00914-2020-0003

Написана от 

"Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация - Община Разлог“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 10.02.2020г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: "Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация - Община Разлог“
  • Описание: За сградите има извършено енергийно обследване на база на което са изпълнени предписаните енергоспестяващи мерки. Настоящата обществена поръчка, включва следните дейности: - Обследване на енергийна ефективност след изпълнени енергоспестяващи мерки на сгради в експлоатация. Резултатите от обследването следва да се отразят в доклад и резюме за всеки обект. - Издаване на сертификати за сгради в експлоатация. - Изготвяне оценки за постигнати енергийни спестявания в сгради след изпълнени енергоспестяващи мерки.
  • Краен срок за получаване на оферти: 16.03.2020г., 17.30 часа