Понеделник, 10 Февруари 2020

Открита процедура 00914-2020-0002

Написана от

Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и реконструкция и изграждане на част от ВиК мрежата на село Баня, Община Разлог

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 10.02.2020г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и реконструкция и изграждане на част от ВиК мрежата на село Баня, Община Разлог
  • Описание: Всички дейности, включени за изпълнение в поръчката са описани в подробна количествено-стойностна сметка, приложение към настоящата документация. СМР са описани по вид, мярка и количество. Техническата спецификация включва и необходимите за доставка и монтаж материали и ВиК части. Гаранционните срокове – следва да са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации. При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.
  • Краен срок за получаване на оферти: 13.03.2020г.; 17:30ч.
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.