Петък, 17 Януари 2020

Договаряне без предварително обявление 00914-2020-0001

Написана от

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо - Разлог" за срок от две години.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 17.01.2020г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо - Разлог" за срок от две години.
  • Описание: Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.) ,изм. § 3 на ПМС № 347 от 08.12 2016 г.(в сила от 13.12.2016 г. ДВ бр. 99/2016)
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.