Понеделник, 26 Август 2019

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Написана от

Община Разлог има инвестиционния интерес за кандидатстване за финансиране по Процедура за подбор на проектни предложения BG 06RDNP001-19.268 МИГ-РАЗЛОГ, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-РАЗЛОГ, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 Г. и набира оферти за определяне на прогнозна стойност за изпълнение на СМР за следните обекти:

-Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 61813.759.174, кв.100, гр.Разлог, общ. Разлог.

-Изграждане на „Спортно игрище за мини футбол в гр. Разлог, УПИ XLIII, кв.14, ПИ61813.752.324 по РП и КК на гр. Разлог, общ. Разлог"

-Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 02960.501.372, кв.1 с.Бачево, общ. Разлог.

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на оферти за СМР
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 26.08.2019г.
  • Процедура: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
  • Краен срок за получаване на оферти: 02.09.2019г., 17.30 часа, на адрес: гр. Разлог, ул. "Шейново" №2, Информационен център на Община Разлог
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.