Понеделник, 10 Юни 2019

Открита процедура 00914-2019-0005

Написана от

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ по две обособени позиции.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 10.06.2019г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ по две обособени позиции."
  • Описание: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Административната сграда на РУ-гр. Разлог с идентификатор №61813.760.370.1; 61813.760.370.2 по КК и адрес гр. Разлог, ул. „Братя Каназиреви“ №1“. Обособена позиция №2: „Административната сграда на „РСПБЗН“ - гр. Разлог с идентификатор №61813.760.370 по КК и адрес гр. Разлог, ул. „Александър Стамболийски“ №2“. За поръчката има проведени пазарни консултации, които са публикувани на следния адрес: https://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/6240-pazarni-konsultatzii-po-chl-44-ot-zop
  • Краен срок за получаване на оферти: 15.07.2019г. 17:30часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.