Понеделник, 18 Февруари 2019 10:03

Открита процедура 00914-2019-0001

Написана от 

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Разлог, обл. Благоевград” в ПИ № 61813.242.188, местн. „Седръч”, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 18.02.2019г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Разлог, обл. Благоевград” в ПИ № 61813.242.188, местн. „Седръч”, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог.
  • Описание: Обществената поръчка включва дейности за изпълнение на СМР на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Разлог, обл. Благоевград” в ПИ № 61813.242.188, местн. „Седръч”, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог.”
  • Краен срок за получаване на оферти: 20.03.2019г. - 17:30часа