Събота, 20 Октомври 2018

Открита процедура 00914-2018-0016

Написана от

Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 20.10.2018г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог“
  • Описание: Предметът на поръчката включва изграждане на съществуващите участъци, подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване безопасност на движението и добро отводняване на улиците и кръстовищата. Проектът разглежда и осигурява необходимия обем информация за рехабилитация на уличните участъци. Проектираният технологичен процес предвижда изграждане на улична настилка, прилежащите към нея тротоари и отводнителни съоръжения и кръстовища. Записаните коти и ширини максимално се придържат към съществуващото геометрично и нивелетно решение. Целта на проекта е да се изградят елементите и части от заложените улици. Проектът спазва техническите елементи съответстващи на нормативните изисквания.
  • Краен срок за получаване на оферти: 22.11.2018г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.