Петък, 17 Август 2018 09:49

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Написана от 

Във връзка с инвестиционния интерес на община Разлог за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, бюджетна линия BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” с проектно предложение “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ – гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог”, е необходимо общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на оферти за СМР
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 17.08.2018 г.
  • Процедура: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
  • Краен срок за получаване на оферти: 22.08.2018г., 17.30 часа, на адрес: гр. Разлог, ул. "Шейново" №2, Информационен център на Община Разлог