Петък, 10 Август 2018

Открита процедура 00914-2018-0014

Написана от

Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог”

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 09.08.2018 г.
  • Процедура: Открита процедура 00914-2018-0014
  • Име: Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог”
  • Описание: Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, които да извърши доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог”. Булдозерът е основна машина за експлоатацията на депото за неопасни битови отпадъци. Предназначението е да извършва обработка на земни маси и на ежедневно натрупващите се пластове от депонирани отпадъци. Общите технически характеристики, на който трябва да отговаря машината са подробно описани в техническа спецификация, приложение към документацията и представляваща неразделна част от поръчката за доставка.
  • Краен срок за получаване на оферти: 12.09.2018г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.