Вторник, 26 Юни 2018

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

„Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона”

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 26.06.2018г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона.
  • Описание: Поръчката обхваща доставка на фабрично нов автомобил - самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона за нуждите на община Разлог. Доставката включва доставка (франко Разлог) с включен транспорт до гр. Разлог, ул. „Христо Ботев” № 71. Предложенията на участниците следва да включват единична цена за 1 бр. със ДДС. Прогнозна стойност на поръчката е 50 000 лв. без ДДС. Средствата са осигурени от бюджета на Община Разлог. Общите технически характеристики, на който трябва да отговаря товарния автомобил до 3,5 тона са подробно описани в техническо задание, приложение към обявата.
  • Краен срок за получаване на оферти: 03.07.2018г., 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.