Сряда, 06 Юни 2018 14:00

Открита процедура 00914-2018-0009

Написана от 

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница“, по три обособени позиции.


Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 06.06.2018г.
  • Процедура: Открита процедура 00914-2018-0009
  • Име: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница“, по три обособени позиции.
  • Описание: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница“, по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Рехабилитация на общински път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.0+000 до км. 1+188,20, L =1188,20м.“ Обособена позиция №2: „Рехабилитация на общински път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.1+188.20 до км. 2+460, L =1271.80м.“ Обособена позиция №3: „Рехабилитация на общински път BLG2191/III-1903/-Елешница-граница общ. (Белица-Разлог)-Палатик-Черешово/BLG2022/ от км.0+000 до км.2+000 L=2000м.
  • Краен срок за получаване на оферти: 13.08.2018г. 17:30ч.