Четвъртък, 10 Май 2018

Договаряне без предварително обявление 00914-2018-0005

Написана от

СМР на обект „Помпена станция с черпателен резервоар“ в УПИ ХХХIII, кв. 48 и „Довеждащ тръбопровод за минерална вода от сондаж 1хГ в УПИ III, кв. 49 до Сондаж 2 в УПИ XXXIII, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 10.05.2018
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: СМР на обект „Помпена станция с черпателен резервоар“ в УПИ ХХХIII, кв. 48 и „Довеждащ тръбопровод за минерална вода от сондаж 1хГ в УПИ III, кв. 49 до Сондаж 2 в УПИ XXXIII, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог
  • Описание: В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда реализацията на следните СМР: 1) Израждане на помпена станция с черпателен резервоар в УПИ XXXIII, пл. 1044, кв. 48 по плана на с. Баня общ. Разлог; 2)Изграждане на довеждащи водопроводи (340 л.м.) довеждащи водите от Каптажна шахта 1 на Сондаж № 1ХГ и Събирателна шахта № 1, резервираща водите от КЕИ №4 и 5; 3) Монтиране на водомери за измерване на ползвани водни обеми и определяне на техните характеристики на устието на всеки от водоизточниците – Сондаж № 1ХГ, Сондаж № 2, КЕИ № 4, 5 и 8. 4)Мерки по водоизточници – направа на водомерни шахти и стени на каптажни шахти; 5) Мерки по част „Конструкция“ – монолитна стоманобетонна конструкция за черпателен резервоар; 6) Мерки по част „Електрическа“ – осигуряване на захранване на помпена станция с резервоар; 7) Мерки по част „Архитектура“ – ограждане и обозначаване на помпена станция с резервоар.
  • Краен срок за получаване на оферти: 21.05.2018г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.