Сряда, 04 Октомври 2017 08:40

Договаряне без предварително обявление 00914-2017-0016

Написана от 

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Илинден“ № 10“-61813.147.1“

Допълнителна информация

  • Документ: Договаряне без предварително обявление 00914-2017-0016
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 04.10.2017г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Илинден“ № 10“-61813.147.1“
  • Описание: 1.Оценка за съответствие на работния проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ; 2.Оценка за съответствие на част “Конструктивна” на работния проект съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; 3.Оценка за съответствие на работния проект за съответствие по чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ; 4.Упражняване на строителен надзор на строежа съгласно чл. 168 от ЗУТ; 5.Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 6.Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ; 7.Съставяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006г. за съставяне на технически паспорти на строежите.
  • Краен срок за получаване на оферти: 10.10.2017г.; 17:00 часа