Четвъртък, 01 Юни 2017 11:45

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от 

„Изграждане и ремонт на улици в Община Разлог”

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 01.06.2017г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Изграждане и ремонт на улици в Община Разлог”
  • Описание: Видовете СМР са съгласно Техническо задание на възложителя. Конкретните количества СМР ще бъдат определени допълнително в зависимост от предложените единични цени от участника, избран за изпълнител и максимално разполагаемия финансов ресурс на възложителя.
  • Краен срок за получаване на оферти: 16.06.2017г. ; 17:00 часа