Четвъртък, 09 Март 2017 08:43

Публично състезание 00914-2017-0010

Написана от 

„Доставка на техника, оборудване и обзавеждане за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог, по четири обособени позиции“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 09.03.2017г.
  • Процедура: Публично състезание
  • Име: „Доставка на техника, оборудване и обзавеждане за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог, по четири обособени позиции“
  • Описание: • Обособена позиция №1: Селскостопанска техника; • Обособена позиция №2: Металообработващо оборудване; • Обособена позиция № 3: Доставка на оборудване за учебни занимания; • Обособена позиция №4:Оборудване за кухня;
  • Краен срок за получаване на оферти: 03.04.2017г. 17:00 часа