Четвъртък, 09 Март 2017

Публично състезание 00914-2017-0009

Написана от

„Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (одит) по проект BG16RFOP001-3.002-0025-C01“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 09.03.2017г.
  • Процедура: Публично състезание
  • Име: „Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (одит) по проект BG16RFOP001-3.002-0025-C01“
  • Описание: Услугата - предмет на възлагане на настоящата поръчка, включвa: - Извършена проверка за констатиране на съответствие - законосъобразност и допустимост по отношение на всеки разход, извършен във връзка с проекта на Общината; - Изготвен окончателен одитен доклад, съдържащ фактическите констатации за извършените разходи по проекта. Одитни проверки, които следва да се извършват в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400.
  • Краен срок за получаване на оферти: 03.04.2017г.; 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.