Петък, 24 Февруари 2017

Открита процедура 00914-2017-0007

Написана от

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 24.02.2017г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие“
  • Описание: Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: 1.Оценка за съответствие на работния проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ; 2.Оценка за съответствие на част “Конструктивна” на работния проект съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; 3.Оценка за съответствие на работния проект за съответствие по чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ; 4.Упражняване на строителен надзор на строежа съгласно чл. 168 от ЗУТ; 5.Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 6.Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ; 7.Съставяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.
  • Краен срок за получаване на оферти: 05.04.2017г.; 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.