Петък, 24 Февруари 2017

Открита процедура 00914-2017-0006

Написана от

„Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие.“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 24.02.2017г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие.“
  • Описание: Обектите са: Сграда с идентификатор 61813.763.2.1 (учебна сграда) и сграда с идентификатор 61813.763.2.3 (общежитие). Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2.Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и техническата спецификация към документацията за възлагане на обществената поръчка; 3. Упражняване на авторски надзор по време на реализацията на обекта.
  • Краен срок за получаване на оферти: 05.04.2017г.; 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.