Вторник, 14 Февруари 2017 08:22

Открита процедура 00914-2017-0005

Написана от 

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията НПЕЕМЖС на обект в Община Разлог”

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 14.02.2017г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията НПЕЕМЖС на обект в Община Разлог”
  • Описание: Обект на настоящата поръчка е многофамилна жилищна сграда, одобрена за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Разлог, а именно Жилищен блок, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, ж.к. „Изток ” бл. 1,2,3,4, вх.А, Б, бл.5 вх.А, Б”.
  • Краен срок за получаване на оферти: 30.03.2017г.; 17:00 часа