Понеделник, 12 Декември 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.”, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ , попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 12.12.2016 г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.”, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ , попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
  • Описание: Доствката, предмет на възлагане по настоящата поръчка, включва изпълнение на мерки за Публичност и визуализация с цел информиране на обществеността за получената от Община Разлог подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие при реализирането на проекта. Целта на дейностите, включени в обхвата на настоящата поръчка, е да се представи напредъка на съответния проект, изпълнените дейности и постигнати резултати от него.
  • Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2016г.; 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.