Четвъртък, 24 Ноември 2016 11:36

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от 

„Избор на изпълнител за извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит )по четири проекта на Община Разлог по Ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 с четири обособени позиции"

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 24.11.2016г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Избор на изпълнител за извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит )по четири проекта на Община Разлог по Ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 с четири обособени позиции"
  • Описание: Обособена позиция №1: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”; Обособена позиция №2: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”; Обособена позиция №3: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”; Обособена позиция №4: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”.
  • Краен срок за получаване на оферти: 05.12.2016г., 17:00 часа