Четвъртък, 24 Ноември 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 4 (четири) проекта на община Разлог, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 24.11.2016г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 4 (четири) проекта на община Разлог, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
  • Описание: Обособена позиция № 1 : Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура“ Обособена позиция № 2 : Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради“ Обособена позиция № 3 : Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура“ Обособена позиция № 4 : Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура“ Обособена позиция № 5 : Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 4 (четири) проекта на община Разлог по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020 г., попадащи в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
  • Краен срок за получаване на оферти: 05.12.2016г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.