Понеделник, 22 Август 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции, свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проекти, както следва:

1. Обособена позиция №1: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница";

2. Обособена позиция №2: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог"

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 22.08.2016г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции, свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проекти, както следва:1. Обособена позиция №1: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница"2. Обособена позиция №2: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог";
  • Описание: Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата подкрепа на община Разлог от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектни предложения с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
  • Краен срок за получаване на оферти: 30.08.2016г., 17:00 часа. Удължен до 07.09.2016г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.