Сряда, 29 Юни 2016

Договаряне без предварително обявление 00914-2016-0003

Написана от

„Изпълнение на довършителни дейности от етап 1 по изграждане на обект Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда”

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 29.06.2016г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: „Изпълнение на довършителни дейности от етап 1 по изграждане на обект Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда”
  • Описание: Предметът на обществената поръчка включва строителство, доставка и монтаж на оборудване, машини, материали и съоръжения с цел изпълнение на довършителни дейности от етап 1 по изграждане на обект Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Изграждането на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда е възложено с договор № 269/17.06.2013 г., сключен въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Договорът е прекратен едностранно от възложителя считано от 27.06.2016 г., поради неспазване на срока за изпълнение и некачествено изпълнение на възложени СМР. Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейностите, които са включени в предмета на първоначално възложената обществена поръчка и не са изпълнени от първия изпълнител, както и допълнителни дейности, необходимостта от възлагане на които е констатирана в процеса на изпълнение на първоначално възложената обществена поръчка. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в количествена сметка – приложение № 2 към поканата.
  • Краен срок за получаване на оферти: 05.07.2016 г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.