Понеделник, 24 Февруари 2020 11:09

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество