Понеделник, 24 Февруари 2020 11:05

Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г.