Вторник, 25 Февруари 2014 13:34

Отчет за дейността на МКБППМН към Община Разлог за 2013г.

Отчет за дейността на МКБППМН към Община Разлог за 2013г.

Съгласно Закона за БППМН, на основание чл.7, ал.2, Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разлог всяка година представя отчет за дейността си пред Централната комисия, пред кмета и пред Общински съвет.