Проектодокументи

Община Разлог публикува настоящият проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок…
Общинската програма за закрила на детето 2022г. е разработена въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-2021г., подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване на правата на децата.Целта на програмата е на базата на утвърдените национални…
Страница 2 от 28
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.