Проектодокументи

Поради промяна на цените на индигираните бланки се налага увеличиние на таксата за следните удостоверения:-Заявление за Постоянен адрес от 1,50лв. на 2.00 лв.;-Удостоверение за Постоянен адрес от 1,50лв. на 2.00 лв.;-Адресна карта за настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00 лв.;-Удостоверение за настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00 лв.;-Удостоверение за променен постоянен адрес от 1,50 на 2.00 лв.;-Удостоверение за променен настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00…
Платеният паркинг на ул.”Възраждане” към момента е обособен с вход и изход, съответно с входно-изходни кабинки и бариери и се обслужва от двама души и още един служител, който ги сменява по график за регламентирана почивка съгласно изискванията на Кодекса на труда.Анализът до сега показва, че необходимите за дейността на паркинга разходи / заплати, осигуровки, поддръжка на съораженията, консумативи, касови апарати и др./ надвишават реализираните…
Общинската програма за закрила на детето 2020г. е разработена въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-2021г., Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020г., подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване на…
Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” Община Разлог публикува настоящият проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.Проектът се публикува за провеждане…
По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актовеОбщина Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на…
Страница 7 от 28
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.