Проектодокументи

Мотиви: Съгласно чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет всяка година приема по предложение на Дирекция "Социално подпомагане" изготвената от комисията за детето общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в община Разлог.
М О Т И В И За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог:Със закона за изменение на Закона за автомобилните превози/ЗАвтП/ (обн., ДВ, бр.60 от 07.07.2020г.) са възложени нови компетенции на кметовете на общините за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.…
Изготвен е проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни…
Страница 5 от 28
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.