Проектодокументи

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н З А   П А Ш А  ЗА    2014 г. І. ОСНОВАНИЕ Настоящият Годишен план за паша  за 2014 г. се разработва на  основание чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който  планът се изготвя  ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет. ІІ. ОБХВАТ…
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ , НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА  2014 г.
Предложение за бюджет на Община Разлог 2014
Страница 26 от 29
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.