Проектодокументи

ОБЯВЛЕНИЕПо реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26 от Закона за нормативните актове, спазвайки принципите, заложени в…
Община Разлог публикува настоящият проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок…
По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актовеОбщина Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и…
Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се разработва на основание чл. 6д от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия на община Разлог. Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на тези оперативни цели.Общинската…
На основание чл. 66, ал.1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, Община Разлог уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите…
Страница 3 от 28
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.