Печат на тази страница
Сряда, 20 Април 2022

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на „ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ – РОСЕН КОЦАКОВ“

Написана от

МОТИВИ
Причини, които налагат приемането на правилника са следните:
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на здравеопазването ù.

Общинският съвет е компетентен, в качеството му на орган на местното самоуправление, да определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА. В изпълнение на своите правомощия общинският съвет е овластен да приема и правилници. В този смисъл проектът на нормативен акт е съобразен със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Целите, които се поставят за приемане на правилника:
Основната цел на създаването на Фонда и на предлагания нормативен акт е удовлетворяване волята на дарителя за осигуряване на средства за диагностика, лечение и рехабилитация на нуждаещи се болни, които не могат със собствени средства да покрият медицинските си разноски. Следващата цел, която се поставя с предложения проект за нормативен акт, е ясно регламентиране на условията за отпускане на средствата и на взаимоотношенията между Община Разлог, като финансиращ орган и кандидатите за финансиране. Друга съществена цел е създаване на облекчени условията за кандидатстване и отчитане на финансирането.

Прочетена 126 пъти